Umkhangeli Ngoma Foundation ne yi nquleqhu ngaphantsi ko Mkhangeli Ngoma Trading c.c,ngumxhasi ophambili wokuvuselela noku manya isizwe sama Hlubi.

Onke ama Hlubi ayixhasayo lee nkqubo, ayakhuthazwa ukuba agcwalise lee fomu ingaphantsi :

Igama:
Ifani:
I - Email :
Isiduko :
Iphondo :
Indawo Yokuzalwa :
Indawo okuyo ngoku :
Sinike Imvelaphi yosapho lwakho apha nge zantsi :